Chorvatsko všeobecné informace, státní svátky

Chorvatsko historie státu, všeobecné informace, státní svátky

Zeměpisná poloha:
Chorvatsko se rozprostírá od východních svahu Alp na severozápade k Panonské nížině a břehům Dunaje na východě, střední část zaujímá Dinarské pohoří, na jihu jej ohraničuje Jaderské moře.

Rozloha:
Rozloha pevniny je 56.594 km2, rozloha teritoriálního moře je 31.067 km2.

Hlavní město Chorvatska:
Zagreb (792875 obyvatel) průmyslové a obchodní, dopravní, kulturní i akademické středisko země.

Počet obyvatel Chorvatska:
4,437.460 obyvatel.

Chorvatské národnostní složení:
Většinu obyvatel představují Chorvaté. Národnostními menšinami jsou Bosňané, Slovinci, Maďaři, Češi, Italové, Albánci, Srbové ...

Státní uspořádání Chorvatska:
Chorvatsko je parlamentní demokratická republika.

Délka Chorvatského pobřeží:
Celkem 5835,3 km, z toho je 4058 km pobřeží ostrovů, skal a útesů.

Počet ostrovů v Chorvatsku:
Celkem 1185. Největší ostrovy Cres a Krk. Osídlených ostrovů je 47.

Nejvyšším bodem Chorvatska je:
Sinjal (též Dinara) 1831 m/nm.

Podnebí Chorvatska:
Chorvatsko je pod vlivem třech klimatických pásem. Ve vnitrozemí převládá mírné kontinentální podnebí, částecně i horské, zatímco na Jadranském přímoří je příjemné středozemní klima s mnoha slunečními dny. Suchá a horká léta, mírné a vlhké zimy. Průměrná teplota ve vnitrozemí: leden -2 až 0°C, a o neco nižší ve vyšších polohách, srpen 20 a kolem 12°C v nejvyšších polohách. Průmerná teplota u moře: leden 5 až 9°C, srpen 22 až 25°C. Teplota moře v zime je 12°C a v léte kolem 25°C.

Chorvatko měna:
Místní měnou je chorvatská kuna. Kód chorvatské kuny je HRK, jedna kuna se dělí na 100 lipa. Není však většinou problém platit v Eurech. Cizí měnu lze směnit v bankách, směnárnách, na poštách, ve většine turistických kanceláří, hotelů a kempů. Bez problému lze směnit i české koruny (CZK).

Platební karty v Chorvatsku:
Platební karty: Vetšina hotelů, jachtařských přístavů, restaurací, obchodů a bankomatů přijímá mezinárodní platební karty : Eurocard/Mastercard, Visa, American Express, Diners.

Chorvatské státní svátky:
Státem uznané svátky od 1.1.2002 jsou v Chorvatsku tyto dny:

l. leden - Nový rok
Velikonoční neděle a pondělí (pohyblivé)
l. květen - Svátek práce
Boží tělo (pohyblivý)
30. květen - Den Chorvatského sněmu (pracovní den)
22. červen - Den boje proti fašismu
25.červen - Den státnosti Republiky Chorvatsko
5. srpen - Den vítězství a díkůvzdání vlasti
15. srpen - Nanebevzetí Panny Marie
8. říjen - Den nezávislosti (pracovní den)
1. listopad - Všech svatých - Památka zesnulých
25. a 26. prosinec - Vánoční svátky

Pouze pro pravoslavné občany je svátečním dnem, a tedy i dnem pracovního klidu, 7. leden, pouze pro muslimské věřící je pohyblivý svátek bajrám v polovině března a pouze pro židovské věřící rovněž pohyblivý svátek Jom Kippur a Roš hašana v září. Kromě těchto svátků se slaví a jsou dnem pracovního klidu některé další místní památné dny, jako např. v Dubrovníku svátek dubrovnického patrona sv. Blažeje (Sveti Vlaho) 2. února.


Stručný historický přehled Chorvatské republiky :


Pobřeží východního Jadranu a k němu přiléhající vnitrozemí obývaly v nejstarší historické době kmeny Ilyrů(podrobněji tematický článek: Ilyrové - velká neznámá v Evropě)

kolem r. 400 př. Kr. založení prvních řeckých kolonií na několika ostrovech a pobřežních mistech

kolem r. 100 př. Kr. římská expanze do této oblasti, postupné ovládnutí celého přímoří, pokoření, případně zatlačení Ilyrů do nehostinného vnitrozemí

v 6. stol. začátek osidlování přímoří a vnitrozemí slovanským kmenem Chorvatů

od 1. poloviny 7. stol. postupné pokřtění Chorvatů (christianizace z Říma)

1. polovina 9. stol. boje s Byzancí, která ovládala část přímoří, boje zakončeny vítězstvím knížete Mislava

9. stol. boje s franskou říší

r. 852 v listině knížete Trpimíra poprvé oficiálně použito názvu Chorvatsko

r. 924 kníže Tomislav korunován prvním chorvatským králem, sjednocení dalmatského a panonského Chorvatska (Benátčané mu museli odvádět tribut)

2. polovina 11. stol. za krále Krešimíra IV. (král Chorvatů a Dalmatinců) vrchol moci chorvatského středověkého státu

r. 1102 po vítězství nad posledním chorvatským králem Petrem II. Svači cem (poražen a zabit r. 1097 na místě zvaném Petrova gora) uherský král Koloman zvolen chorvatskými velmoži za chorvatského krále, Chorvatsko tak vstoupilo v personální unii s Uhrami, přestalo být samostatným státem, uchovalo si však autonomní postavení

1. polovina 12. stol. Koloman získal zpět část přímoří, které ovládala Byzanc, krátce nato získala Byzanc opět část zpátky, zbytek obsadily Benátky

r. 1241 Tataři pronikli při svém tažení východní a střední Evropou až do Dalmácie, příštího roku však odtáhli zpět

13. - 15. stol. Benátčané se postupně zmocnili převážného území východního Jadranu

konec 14. stol. na území Chorvatska začali ojediněle pronikat Turci (od bitvy na Kosově poli r. 1389, kdy se Turecká říše stala bezprostředním sousedem Uher, rostla aktuálnost tureckého nebezpečí)

1. čtvrtina 15. stol. Benátčané ovládli celé přímoří s výjimkou území od Rijeky na jih k Senji, což znamenalo vytěsnění Chorvatska z námořního obchodu, a tím i trvalou stagnaci jeho dalšího rozvoje

r. 1463 Turci dobyli Bosnu, s drtivou silou útočili proti Chorvatsku a pronikali na chorvatská území, o 10 let později pronikli až k Varaždínu

r. 1493 osudová bitva Chorvatů s Turky na Krbavském poli (poblíž městečka Udbiny), zahynula tu většiny chorvatské šlechty, ožebračení obyvatelstva a odvedení do otroctví, obležení Bělehradu Turky, jejich proniknutí až do Korutan

r. 1499 - 1513 dobytí Bělehradu Turky, jejich postupné pronikání do Dalmácie a její pustošení

r. 1526 těžká porážka křesťanských vojsk u Moháče, chorvatské území se stalo jedním velikým bojištěm, kde Chorvati bojovali na život a na smrt o samu národní existenci (z původních 50 tis. km2 chorvatského území zůstalo necelých 16 tis. km2, proto tehdy bylo označováno jako "zbytky zbytků kdysi mocného chorvatského království"), země vydrancována, vyloupena, zpustošena, Chorvatsko bylo tehdy v Evropě nazýváno "přední stráží křesťanského světa" (Antemurale Christianitatis), statečnost a odvaha chorvatských vojáků byla jako příslovečná obdivována v celé Evropě

r. 1527 částí chorvatské šlechty zvolen za uherského krále Ferdinand Habsburský (jako český král Ferdinand I.), k této volbě vedl Chorvaty předpoklad, že Ferdinand vybuduje protitureckou obranu. Ferdinand skutečně začal budovat po celé délce pohyblivé hranice s Tureckou říší systém pohraničních opevnění, nazývaných Vojenská hranice (Vojna krajina). Obranu této hranice zajišťovali kromě místního chorvatského obyvatelstva a chorvatského vojska i křesťanští utečenci z území obsazených Turky, povětšinou Srbové. Tito hraničáři dostali od císaře místní opuštěná hospodářství v dědičné držení, nepodléhali ani místní šlechtě, ani chorvatskému místodržiteli-bánovi, nýbrž prostřednictvím velitelství Vojenské hranice přímo rakouskému císaři. Byli osvobozeni od roboty (byli svobodní), od daní, měli i další privilegia, náboženskou svobodu, podíleli se i na kořisti. Měli perspektivu společenského vzestupu a vojenské kariéry. Právě tyto výsady nově přišlých hraničářů byly od samého vzniku Vojenské hranice zdrojem rozporů a nevraživosti místního chorvatského obyvatelstva, které stejným způsobem neslo tíhu obrany území, nemělo ale za to žádná privilegia, bylo nadále nevolníky s nemalými robotními a daňovými povinnostmi, které se dokonce neustále zvyšovaly. Vojenská hranice se tehdy táhla od západu až do východní Slavonie. Srbští hraničáři zůstali i po ukončení bojů s Turky v Chorvatsku a tvoří nyní enklávy srbského etnika uprostřed čistě chorvatského prostředí. Konflikty s kořeny v uvedené dávné minulosti vedly srbské potomky někdejších hraničářů v nedávné době, na začátku 90. let právě uplynulého století, k pokusu vytvořit vojenskou silou samostatný srbský stát uprostřed Chorvatska.

r. 1593 bitva u Sisaku, v níž Chorvaté poprvé ve významném vojenském střetnutí odrazili turecký útok a sami přešli do vítězného protiútoku, bitva znamenala průlom v dosavadním vývoji bojů a měla výrazný vliv i na psychiku vojska - Turci ztratili svůj dosavadní nimbus neporazitelnosti

r. 1645 konflikt Benátek s Turky ve válce o Krétu, který se přenesl i na území Benátkami ovládané Dalmácie a přinesl obyvatelstvu přímoří obrovskou zkázu a ztráty na majetku i lidech

r. 1683 - 1790 po porážce Turků u Vídně vítězný postup Rakouska proti Turecku, postupně osvobozeno mimo jiné i celé Chorvatsko, většina přímoří ale byla a zůstala v rukou Benátčanů

od r. 1790 do r. 1918 stále sílící maďarizační úsilí uherské šlechty, útoky na státoprávní postavení Chorvatska (tzv. velkouherské snahy), velmi tuhá maďarizace ve školách, na úřadech, ve veřejném životě

r. 1798 Napoleon zrušil Benátskou republiku

r. 1805 - 1809 Napoleon vytvořil z Dalmácie (vč. jím zrušené Dubrovnické republiky (Ragusy), z Istrie, části chorvatského vnitrozemí a Slovinska tzv. Ilyrské provincie, kde provedl výrazné civilizační, kulturní a sociální reformy

r. 1813 na Vídeňském kongresu byla Dalmácie podřízena přímo rakouskému císaři, vnitrozemí Chorvatska bylo součástí uherské koruny

1. polovina 19. stol. národní uvědomování a obrozování Chorvatů proti maďarizaci v tzv. ilyrismu , tj. hnutí národně uvědomělých složek chorvatského národa, zvláště inteligence a mládeže, za obranu národa, jeho osvobození a občanskou emancipaci

r. 1848 za revoluce Bán Jelačić ubránil Chorvatsko proti pokusům uherských povstalců o obsazení a úplné podmanění země, zrušeno poddanství

polovina 19. stol. biskup J. J. Strossmayer v čele úsilí za sjednocení Chorvatska s Dalmácií, za zavedení chorvatštiny do škol a úřadů, v r. 1860 založil Jihoslovanskou akademii věd a umění a další kulturní instituce v Chorvatsku

2. polovina 19. stol. po rakousko-uherském vyrovnání, kdy Chorvatsko připadlo Zalitavsku (uherské části mocnářství) a Dalmácie Předlitavsku (rakouské části mocnářství), mohutní chorvatské úsilí za sjednocení, proti tvrdé uherské nadvládě a vykořisťování Chorvatska ve všech oblastech života

r. 1918 Chorvati přistoupili k jednotnému jihoslovanskému státu - Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca), později přejmenovanému na Království Jugoslávie (Kraljevina Jugoslavija), značná část dalmatského území připadla Itálii (Istrie až ke Rijece, některé ostrovy, Zadar)

r. 1918 - 1941 srbská hegemonie v novém státě, porušování etnických a občanských práv ostatních národů Jugoslávie srbským vedením, s tím růst antagonismu mezi jihoslovanskými národy, zejména mezi Chorvaty a Srby

r. 1941 kapitulace Jugoslávie, její obsazení Němci a Italy. Jugoslávie rozdělena do 9 celků, z nichž největší byl tzv. Nezávislý stát Chorvatsko (Nezavisna država Hrvatska), k němuž patřila i téměř celá Bosna a Hercegovina a Srijem.

r. 1941 vznik jugoslávského partyzánského hnutí v čele s Josipen Brozem zvaným Tito, které postupně dobylo celé území

r. 1945 vyhlášena Federativní lidová republika Jugoslávie (Federativna narodna republika Jugoslavija), jejíž součástí byla i svazová republika Chorvatsko (včetně Dalmácie, Istrie a jadranských ostrovů)

r. 1971 vznik nacionálně-liberálního hnutí v Chorvatsku

2. polovina 80. let rozklad komunistické jugoslávské federace a nástup vyhroceného srbského nacionalismu, narůstání konfliktů

r. 1989 vznik nekomunistických politických stran

r. 1990 první volby v Chorvatsku za účasti více politických stran, 22. 12. 1990 první ústava, počátek separatistického hnutí chorvatských Srbů

25. 6. 1991 Chorvatsko vyhlásilo úplnou nezávislost a suverenitu, vypuknutí ozbrojeného konfliktu mezi tzv. krajinskými Srby (viz shora text o vojenské hranici), podporovanými bývalou Jugoslávskou lidovou armádou

19. 12. 1991 ve válečném střetnutí obsadili srbští teroristé za vydatné pomoci tzv. Jugoslávské lidové armády (JNA) více než třetinu chorvatského území a vyhlásili tzv. Republiku Srbská Krajina, Chorvaté nazývají tuto válku Vlasteneckou válkou (Domovinski rat)

r. 1992 mezinárodní uznání samostatnosti Chorvatska

r. 1995 vojenská likvidace tzv. Republiky Srbská Krajina

r. 1998 získání chorvatské svrchovanosti nad celým územím Chorvatské republiky

r. 2009 vstup do NATO

r. 2013 vstup do EU

© 2008 - 2020 Chorvatsko-Dalmacie.cz All Rights Reserved. | Zásady ochrany osobních údajů | Besplatni oglasnik smještaja